بیشترین دلیل افزایش بودجه و زمان ساختن یک پروژه ساختمانی، ناهماهنگی بین رشته های ساختمانی با یکدیگر است. چنین مشکلاتی باعث افزایش 2 تا 4 درصد هزینه های بودجه پروژه می شنود. برای معماران و سرمایه دارانی که دنبال کاهش این اشتباهات هستند، MEP Modeler می تواند بهترین راه حلی برای رسیدن به بهینه سازی مناسب تر باشد.
MEP Modeler میتواند مدل های IFCتاسیسات را که مهندسین تاسیسات تهیه نموده اند را بهبود داده وهمچنین تداخل عناصر تاسیسات و سازه و معماری را شناسایی کرده و گزارش تهیه کند.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.