آرشیکد ۲۰ فارسی 

 

آرشیکد پیشتازترین نرم افزار مدیریت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (بیم) می باشد که توسط معماران، طراحان، مهندسین و مجریان حرفه ای برای طراحی به صورت حرفه ای، آماده کردن نقشه های اجرایی و همکاری در پروژه ساختمانی به کار می رود. از زمان اختراع آرشیکد تا به امروز که بیش از ۳۰ سال قدمت دارد، تمام اهداف آن بر پایه تکنولوژی بیم بوده و می باشد. آرشیکد فارسی اولین نرم افزار بیم فارسی در جهان می باشد که توسط شرکت گرافیسافت در مجارستان به صورت اختصاصی برای ایران تولید و گسترش داده شده است.

BIM with ARCHICAD 20 Farsi

اولین و تنها نرم افزار بیم به زبان فارسی

 

آرشیکد به زبان فارسی

آرشــیکد عــلاوه بــر دارا بــودن ۱۸ نســخه بــه زبانهــای مختلــف، همچنیـن دارای ۲۸نسـخه بومی سازی شـده بـر اسـاس اسـتاندارد هـای محلی مـی باشـد. نسـخه آرشـیکد بـه زبـان فارسی بیـش از یـک ترجمـه سـاده بوده که امکان بهره برداری از فناوری بیم به زبـان فنـی و تخصصـی فارسی را فراهم می نماید.

- اســتاندارد و محتــوای فنی بــر اســاس استانداردهای بومی: در آرشــیکد واحــد انــدازه گیــری، اسـتانداردهای معـماری و جزییـات اجـزای سـاختمان ماننـد دیـوار، سـقف و غیـره بـر اسـاس اسـتانداردهای کشـورهای متفـاوت می توانند تعریـف شـود و معـماران بـه راحتـی مـی تواننـد بـر اسـاس اسـتانداردهای کشـور خـود (همانند استاندارهای مقررات ملی ساختمان در ایران - مصالح، انرژی، حریق، غیره) یک پـروژه سـاختمانی را بـه صـورت کامـلا حرفـه ای طراحـی و اجـرا کننـد.

- پشــتیبانی بــه زبــان فارسی: تیــم فنــی گرافیســافت بــا ارایــه خدمــات حضــوری و پشـتیبانی فنـی تلفنـی ویـا اینترنتـی دراکـثر نقـاط دنیـا (از جمله ایران)، پشـتیبان تمامی کاربران آرشیکد بوده و هست و همچنین کادر پشتیبانی فنی گرافیسافت در ایران پاسخگوی تمامی سوالات فنی و تخصصی کاربران می باشد.

- اضافـه کـردن الحاقـات نرم افزاری بـه برنامـه بـا توجـه بـه نیازهـای بومی:  در صـورت نیـاز بـه گسـترش کاربـرد نرم افزار آرشیکد بر اساس نیازهای داخلی، رابـط کاربـر برنامـه نویسـی آرشـیکد دارای قابلیـت گسـترش برنامـه توسـط برنامـه نویسـان نـرم افزارهـای دیگـر مـی باشـد.

 سرعـت بـالا در آمـاده کـردن نقشـه هـای اجرایـی

نقشـه هـا بـه صـورت اتوماتیـک بـه روز رسـانی مـی شـوند ودیگـر نیـازی بـه آمـاده کـردن نقشـه هـای اجرایـی بـه صـورت جداگانـه نخواهید داشت و فقـط بـا یـک کلیـک تمام نقشـه هـا و مستندات مـوردنیـاز بـه آسـانی آمـاده مـی شـوند

 مـدل مرکـزی

با استفاده از آرشیکد در فرایند طرح و ساخت، شما بـر روی یـک مـدل مرکـزی کار مـی کنیـد کـه ایـن ويژگـی امـکان اعـمال تغییـرات را بـا سرعـت بـالا و بـه صـورت خـودکار فراهـم مـی نمایـد

 گســترش پــروژه در محیــط ســه بعــدی

در آرشــیکد، تــمام مراحــل طراحــی و آمــاده ِ کــردن نقشــه هــا و مــدارک ســاختمان در محیــط ســه بعــدی انجــام می شود و شما می توانید در حین فرایند طراحــی معــماری و یا شهرسازی، نتیجه کار خود را به صورت واقعی در محیـط ســه بعــدی مشــاهده نمایید

دسترسی به اطلاعات

آرشیکد ۲۰ فارسی به طراحان این امکان را می دهد تا به راحتی به انواع اطلاعات طراحی دسترسی داشته باشند حتی اگر آن اطلاعات با ابزارهای بیم یا کَد ایجاد نشده باشند مانند نرم افزار اِکسل

نمایش اطلاعات

آرشیکد ۲۰ شامل اطلاعات سازماندهی شده است که می تواند طراحی را با اطلاعات مفید نمایش دهد که باعثِ بهینه شدن ساخت و ساز می گردد

 IFC و BCF

با استفاده از خروجی های استاندارد IFC وBCF شما می توانید اطلاعات طرح، ساخت و یا بهره برداری را در اختیار متخصصین دیگر قرارداده و جهت ویرایش و به روز رسانی اطلاعات تکمیلی را بدون محدودیت فایل های نرم افزارهایمختلف دریافت و پردازش نمایید. در این فرایند تمامی دست اندرکاران پروژه می توانند بـدون ریسـک ازدسـت دادن و یا بی معنی شدن اطلاعـات، اطلاعات تخصصی پروژه را با دیگر متخصصین و دست اندرکاران پروژه مبادلـه کننـد

عملکرد آرشیکد ۲۲

چهره ای زیبا از فناوری بیم 

آرشــیکد تنهــا نــرم افــزار فنــاوری بیــم در جهان می باشد که تمامی ابزارها و روشهای کاری آن با الهام از روش کار و چرخش کار دفتر یک معمار و مهندس ساختمان برنامه نویسی شده است. این فرایند تولید نرم افزار، محیطی آشـنا بـرای معـماران و مهندسین ساختمان در محیط نرم افزاری فراهم می کند.

ابزارهـای هوشـمند: آرشـیکد در طـول سـال هـا نـه تنهـا در زمینـه محیـط کاری پیشرفـت کـرده اسـت، بلکـه در جزئیـات کاربـری ابزارها هـم پیشرفت چشـمگیری داشـته، بـه صورتـی کـه هوشـمندانه آنچـه کـه نیـاز اسـت را در دسـترس سریـع قـرار مـی دهـد.

رابــط گرافیکــی کاربــر: رابــط کاربــر آرشــیکد انعکاســی دقیــق از یک معــمار و یا یک مهندس ساختمان در دفـترکار خـود مـی باشـد بـه شـکلی کـه دسـتورات و گزینـه هـا هماننـد نـوع کار آنها در واقعیــت مــی باشــند.

ویرایــش در محیط ســه بعــدی: آرشــیکد اولیــن نــرم افــزار بیــم در دنیــا بوده کــه امــکان طراحــی، اصلاحــات، و اعــمال تغییــرات را مســتقیم در محیــط ســه بعـدی فراهـم مـی نماید. تمامـی تغییـرات به صورت مرکـزی اعمال شده ودر تمامـی مسـتندات بـه صـورت خـودکار منعکس مـی گـردد.

عملکرد آرشیکد ۲۲

 ارائه کار تجسمی با فناوری بیم

آرشـیکد تمامـی راهکارهـای ارائـه طـرح را بـه صـورت حرفـه ای و بـه صـورت آمـاده ارائـه داده و شـما به سـادگی مـی توانیـد از پایـگاه اطلاعاتـی آرشـیکد خروجی تصاویـر واقعـی، انیمیشـن و یـا مـدل سـه بعـدی بیـم ایکـس بگیرید.

- پــردازش تصویــر بــه صــورت عکــس واقعــی: بــا اســتفاده از موتــور داخلــی اسـکیس و CineRender تصاویـر بـا کیفیـت بـالاو بســیار سریــع و آســان بــه صــورت عکــس واقعــی پــردازش خواهند شد

- انیمیشـن بـا کیفیـت سـینمایی: سـاخت انیمیشـن در آرشـیکد بـر اسـاس پـردازش هـر کادر تصویـری بـه صـورت عکـس واقعـی مـی باشـد کـه بسـیار آسـان و سریع تنهـا بـا تعییـن مسـیر دوربیـن انجـام میگیـرد.

- مـدل هـای تعاملـی بیم اکس (BIMx): یکـی از ویژگـی هـای منحـصر بـه فـرد آرشـیکد، ارائـه طـرح دردسـتگاه هـای موبایـل وتبلـت مـی باشـدکـه بـا اسـتفاده از مـدل هـای تعاملـی بیـم اکـس مـی توانیـد اطلاعـات و جزئیـات طراحـی خـود را بـا هـر فـردی کـه مـی خواهیـد بـه اشـتراک بگذاریـد.

 کارایی و عملکرد در فناوری بیم

سرعـت پـردازش بـالای آرشـیکد باعـث کاهـش زمـان در بارگـذاری و اسـتفاده از مـدل بیـم شده و ایـن توانایـی آرشـیکد را بـه پیشـتازی بـی چـون و چـرا در فنـاوری بیـم تبدیـل کـرده اسـت.

- مـدل هـای پیچیـده و بـزرگ: بـه وسـیله آرشـیکد بـه سـادگی مـی توانیـد بـا مـدل هـای پیچیـده و بزرگـی کـه در حالـت عمومـی تمامـی فضـای RAM کامپیوتـر شـما را اشـغال مـی کننـد کار کنیـد.

- بـه روز رسـانی هوشـمند: آرشیکد با اسـتفاده از ظرفیـت اسـتفاده نشـده کامپیوتـر و بـا پیـش بینـی عمـل بعـدی شـما و پـردازش آن در پـس زمینـه به صورت بسیار هوشـمندانه، مستندات و ابزارها را آماده و به روز رسانی می کند.

- ســهولت گشــت در محیــط ســه بعــدی: بــا بهینــه ســازی OpenGL، آرشــیکد متضمــن جهــت یابــی و گشــت سریــع و ســاده در محیــط ســه بعــدی، حتــی در مــدل ســاختمان هــای بســیار عظیــم، خواهــد بــود.

 مستندات و نقشه ها با یک کلیک

در آرشــیکد، تــمام نقشــه هــای اجرایـی بـه صـورت خـودکار بوجـود آمـده و تنهـا بـا یـک کلیـک، معـماران مـی تواننـد نقشـه هـای اجرایـی را در هـر فرمتـی کـه مـی خواهنـد فراهـم نماینـد.

- نســل ترســیم خــودکار: تمامــی نقشــه هــا و مســتندات ســاختمان اعــم ازنمــا، مقطـع، نماهـای داخلـی، مـدل سـه بعـدی، لیسـتهای مـتره و بـرآورد بـه صـورت خـودکار از پایـگاه اطلاعـات سـاختمان در آرشـیکد پـردازش مـی شـود و تمامی دست اندرکاران پروژه بــه ســادگی می توانند ایــن اطلاعــات را اســتخراج نماینــد.

- نقشــه هــای هماهنــگ: نقشــه هــا و مســتندات اجرایــی بــه صــورت خــودکار بوجــود آمــده و در صــورت تغییــرات در طــرح و یــا روش اجــرا، تمامــی جزئیــات و نقشــه هــا بــه صــورت خــودکار بــروز رســانی مــی شــوند.

- مدیریـت اصلاحـات و تجدیـد نظـر: در ابـزار انتشـارات آرشـیکد، نقشـه هـا مـی تواننــد بــا یــک کلیک بــه هــر فرمــت اســتانداردی کــه مــورد نظــر باشــند ارائــه شـده و بـا ویژگـی هـای مدیریتـی و دسترسـی آسـان بـه پیشـینه تجدیـد نظرهـا و تغییـرات، هماهنگـی بهینـه ای بیـن دست اندرکاران پروژه انجام خواهد شد.

 

کارِ گروهی

آرشیکد با ارائه ی بیم کلود، مفهـوم جدیـدی برای کارِگروهـی برپایـه ی رایانـش اَبـری (cloud processing) و در فضـای اَبـری شـبکه (cloud network environment) همچنیـن سیسـتم هـای هوشـمند موبایـل ارائـه کرده که انقلابــی در روش و مفهــوم کارِ معــماران و هماهنگی بین طرح و اجرا در حین ساخت می باشد.

- کار گروهـی: تمامی دست اندکاران پروژه مـی تواننـد به مدل اطلاعات ساختمان در آرشیکد دسترسی داشته باشند و در دو حالـت آفلایـن و یـا آنلایـن بر روی مدل و مستندات کار کنند و تغییـرات اعـمال شـده را در کوتـاه تریـن زمـان دریافـت و ارسـال نماینـد.

- کار بـا بیـم در فضـای اَبـری شـبکه: ایـن نـرم افـزار توانایـی همگونـی و همـکاری بیـن مشـاورین را بـه وسـیله رایانـش اَبـری فراهـم کـرده بـه صورتـی کـه شـما مـیتوانیـد بـا اسـتفاده از اکثریـت شـبکه هـای داخلـی و اینترنتـی و همچنیـن طیـف گسـترده ای از رایانـه هـا از ایـن فنـاوری بهـره منـد گردیـد.

- نسـل بعـدی فنـاوری در همـکاری: آخریـن فنـاوری ارتباطـات در آرشـیکد امـکان همــکاری و دسترســی بــه پــروژه هــا را در هــر زمــان و مــکان و بــا اســتفاده از طیــف گســترده ای از ســخت افــزار، تبلــت هــا و گوشــی هــای هوشــمند، بــرای تمامی دست اندر کاران پروژه فراهـم مـی نمایـد.

همکاری در صنعت ساخت

بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی و وبرپایــه کار گروهــی، آرشـیکد بنیانگذار سیسـتم هـای دسترسـی آزاد (OPENBIM) بـه اطلاعـات مـدل سـاختمان (بیـم) در تمامـی مراحـل طراحـی، اجـرا و بهـره بـرداری مـی باشـد.

- همـکاری بـا مهندسـین سـازه: یکـی از ارکان اصلـی طراحـی سـاختمان، رابطـه بیـن سـازه و معـماری می باشد و آرشـیکد امـکان تبـادل اطلاعـات بیـن مشـاورین سـازه و معـمار را جهت انتقال اطلاعات فنی (همانند عناصر باربر) برای انجام محاسبات سازه فراهم کرده است.

- همـکاری بـا مهندسـین تاسیسـات: ابـزار محـدوده هـای سـه بعـدی در آرشـیکد شــامل تـمـام اطلاعــات مــورد نیــاز بــرای طراحــی تاسیســات مــی باشــد کــه بــا اسـتفاده از ایـن اطلاعـات مهندسـین تاسیسـات بـه سـادگی مـی تواننـد طراحـی و محاســبات تاسیســات را بــا توجــه بــه همگونــی و عدم تداخــل بــا ســازه و معــماری انجــام دهنــد.

- همـکاری بـا معـماران: آرشـیکد بـا اسـتفاده از مـدل هـای مرجـع یـک پـروژه بـه مشـاورین سـازه و تاسیسـات ایـن امـکان را مـی دهـد کـه بـه بخشـهای مـورد نیـاز پروژه بـه سـادگی دسترسـی داشـته و تغییـرات اعـمال شـده را بـه صـورت هماهنـگ بـا طـرح به روز رسـانی نمایند.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.