تبدیل لایسنس های قدیمی آرشیکد به آخرین نسخه

‎ریال190٬000٬000
بدون مالیات

اگر لایسنس نسخه قدیمی آرشیکد را دارید، می توانید به راحتی آن را به آخرین نسخه موجود آرشیکد ارتقاء دهید و از مزایای پشتیبانی بهره مند شوید.

با یک مبلغ ثابت، شما می توانید نسخه نرم افزار خود را به روز رسانی کرده و همچنین بسته به روز رسانی و پشتیبانی آرشیکد را تهیه نمایید تا همیشه به آخرین نسخه نرم افزار و پشتیبانی فنی دسترسی داشته باشید.

نوع لایسنس
نوع کلید
کارت ضمانت
تعداد

چرا آرشیکد بهترین نرم افزار برای شما می باشد؟

برای پاسخ به این سوال، این صفحه را بخوانید؛

#آرشیکد یعنی بیم

آرشـیکد، پیشـتازترین نـرمافـزارِ مدیریـت ومـدل سـازی اطلاعـات سـاختمان (بیـم) در صنعـت طراحـی ومعـماری مـی باشـد.

گســترش پــروژه در محیــط ســه بعــدی:

در آرشــیکد، تــمام مراحــل طراحــی و آمــاده ِ کــردن نقشــه هــا و مــدارک ســاختمان در محیــط ســه بعــدی انجــام می شود و شما می توانید در حین فرایند طراحــی معــماری و یا شهرسازی، نتیجه کار خود را به صورت واقعی در محیـط ســه بعــدی مشــاهده نمایید.

مـدل مرکـزی:

 با استفاده از آرشیکد در فرایند طرح و ساخت، شما بـر روی یـک مـدل مرکـزی کار مـی کنیـد کـه ایـن ويژگـی امـکان اعـمل تغییـرات را بـا سرعـت بـالا و بـه صـورت خـودکار فراهـم مـی نمایـد.

سرعـت بـالا در آمـاده کـردن نقشـه هـای اجرایـی:

نقشـه هـا بـه صـورت اتوماتیـک بـه روز رسـانی مـی شـوند ودیگـر نیـازی بـه آمـاده کـردن نقشـه هـای اجرایـی بـه صـورت جداگانـه نخواهید داشت و فقـط بـا یـک کلیـک تمام نقشـه هـا و مستندات مـوردنیـاز بـه آسـانی آمـاده مـی شـوند.

#تکنولوژی بیم برای معماران

تمرکـز آرشـیکد بـر روی فرایند طراحی و ساخت به همراه بالاترین نوآوری ها در تکنولوژی، بهتریـن امکانـات طراحـی را بـرای معـماران فراهـم نموده است تا بتوانند طرح و ایده ی خود را با دقت بالا به مستندات فنی منتقل کرده و و با دیگر متخصصین در حین فرایند طرح و ساخت همکاری کنند.

معماران آرشیکد را برای معماران ساخته اند:

با بیش از ۳۰ سال تجربه و نو آوری، تمرکـز ایـن نـرم افـزار همیشه بر روی فرایند طرح و ساخت و همچنین نقش معمار در این فرایند بوده، که می توان تاثیر آن را در میلیون ها ساختمان که در سراسر جهان می توان مشاهده کرد.

ابزارهــای تخصصــی و مورد نیاز در فرایند طرح و ساخت:

آرشــیکد بــا توجــه بــه نیازهـای معـماران و دیگر متخصصین در تمامی فرایند طرح، ساخت و بهره برداری، ابزارهای خاص و توانمندی را در اختیار کاربران قرارداده است.

#طراحی درونِ تکنولوژی بیم

نــرم افــزار آرشــیکد خلاقیــت و اســتعداد نهفتــه معــماران را بــا ابزارهــای طراحــی خــاص خــود شــکفته خواهــد کــرد

طراحـی مفهومـی:

ابزارهـای طراحـی مفهومـی و بـصری در آرشـیکد بـه معـمران کمــک مــی کننــد کــه ایــده هــای اولیــه و طــرح مفهومــی خــود را بــه سرعــت مـدل سـازی کـرده و بـا ابزارهای اتوماتیـک ابعاد و اندازه های طـرح مفهومـی را به طرح مقدماتـی تبدیل کرده و با برنامه کاربـری فضـا وانـدازه هـای واقعـی هماهنـگ نماینـد.

آزادی در طـرح:

در حالـی کـه شـما متمرکـز بـر روی خلـق یـک اثـر معـماری، عمرانـی، و یـا شـهری هسـتید تمامـی مسـتندات فنـی ساختمان از جملـه نقشـه هـا،ناهـا، مقاطـع و حتـی فهرسـت وضعیـت و مـتره پـروژه بـه صـورت خـودکار آمـاده مـی شـوند. با استفاده از آرشیکد شما عملا در محیط نرم افزار بیم در حال انجام طراحی و مدل سازی اطلاعات ساختمان می باشید.

طــرح الگوریتمــی:

بــرای اولیــن بــار در دنیــا، ارتبــاط مســتقیم بیــن مــدل هــای الگوریتمـی نـرم افـزار گراسـهاپروآرشـیکد، امـکان ترکیـب طـرح هـای مفهومـی ومعـماری را بـا طراحـی پارامتریـک فراهـم کـرده اسـت کـه بـه آسـانی امـکان خلـق طـرح هـای ویـژه را بـرای طراحـان و معـمران فراهـم مـی سـازد.

#آرشیکد به زبان تخصصی شما

آرشــیکد عــلاوه بــر دارا بــودن ۱۸ نســخه بــه زبانهــای مختلــف، همچنیـن دارای ۲۸نسـخه بومی سازی شـده بـر اسـاس اسـتاندارد هـای محلی مـی باشـد. نسـخه آرشـیکد بـه زبـان فارسی بیـش از یـک ترجمـه سـاده بوده که امکان بهره برداری از فناوری بیم به زبـان فنـی و تخصصـی فارسی را فراهم می نماید.

اســتاندارد و محتــوای فنی بــر اســاس استانداردهای بومی:

در آرشــیکد واحــد انــدازه گیــری، اسـتانداردهای معـماری و جزییـات اجـزای سـاختمن ماننـد دیـوار، سـقف و غیـره بـر اسـاس اسـتانداردهای کشـورهای متفـاوت می توانند تعریـف شـود و معـماران بـه راحتـی مـی تواننـد بـر اسـاس اسـتانداردهای کشـور خـود (همانند استاندارهای مقررات ملی ساختمان در ایران - مصالح، انرژی، حریق، غیره) یک پـروژه سـاختمانی را بـه صـورت کامـلا حرفـه ای طراحـی و اجـرا کننـد.

پشــتیبانی بــه زبــان فارسی:

تیــم فنــی گرافیســافت بــا ارایــه خدمــات حضــوری و پشـتیبانی فنـی تلفنـی ویـا اینترنتـی دراکـثر نقـاط دنیـا (از جمله ایران)، پشـتیبان تمامی کاربران آرشیکد بوده و هست و همچنین کادر پشتیبانی فنی گرافیسافت در ایران پاسخگوی تمامی سوالات فنی و تخصصی کاربران می باشد. 

اضافـه کـردن الحاقـات نرم افزاری بـه برنامـه بـا توجـه بـه نیازهـای بومی:

در صـورت نیـاز بـه گسـترش کاربـرد نرم افزار آرشیکد بر اساس نیازهای داخلی، رابـط کاربـر برنامـه نویسـی آرشـیکد دارای قابلیـت گسـترش برنامـه توسـط برنامـه نویسـان نـرم افزارهـای دیگـر مـی باشـد. 

#مفهوم اطلاعات در فناوری بیم

اســتفاده از اطلاعــات صحیــح، منظــم و هماهنــگ در صنعــت ســاخت، باعــث بهبــود چشــم گیــری در کارآمــدی و بهــره وری در فرایند ســاخت و ســاز خواهــد شــد.

طــول عمــر کامــل یــک بنــا:

پایــگاه داده مرکــزی بیــم در آرشــیکد تمامی اطلاعـات مربـوط بـه سـاختمان را جمـع آوری، ویرایـش و نگهـداری می کند. فرایند جمع آوری و ویرایش اطلاعات ساختمان از شروع طـرح مقدماتـی آغاز خواهد شد و در طـول

ِ پیشرفـت پـروژه بـه کمـک مهندسـین و متخصصین دیگر تکمیل می شود. این فرایند جمع آوری اطلاعات ساختمان به طرح و ساخت محدود نبوده و شامل جمع آوری و سازماندهی اطلاعات مدیریـت و بهـره بـرداری ساختمان خواهـد بـود.

IFC و BCF:

با استفاده از خروجی های استاندارد IFC وBCF شما می توانید اطلاعات طرح، ساخت و یا بهره برداری را در اختیار متخصصین دیگر قرارداده و جهت ویرایش و به روز رسانی اطلاعات تکمیلی را بدون محدودیت فایل های مختلفت نرم افزارهای دریافت و پردازش نمایید. در این فراید تمامی دست اندرکاران پروژه می توانند بـدون ریسـک ازدسـت دادن و یا بی معنی شدن اطلاعـات، اطلاعات تخصصی پروژه را با دیگر متخصصین و دست اندرکاران پروژه مبادلـه کننـد.

#همکاری در صنعت ساخت

بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی و وبرپایــه کار گروهــی، آرشـیکد بنیانگذار سیسـتم هـای دسترسـی آزاد (OPENBIM) بـه اطلاعـات مـدل سـاختمان (بیـم) در تمامـی مراحـل طراحـی، اجـرا و بهـره بـرداری

مـی باشـد.

همـکاری بـا مهندسـین سـازه:

یکـی از ارکان اصلـی طراحـی سـاختمان، رابطـه بیـن سـازه و معـماری می باشد و آرشـیکد امـکان تبـادل اطلاعـات بیـن مشـاورین سـازه و معـمار را جهت انتقال اطلاعات فنی (همانند عناصر باربر) برای انجام محاسبات سازه فراهم کرده است.

همـکاری بـا مهندسـین تاسیسـات:

ابـزار محـدوده هـای سـه بعـدی در آرشـیکد شــامل تــام اطلاعــات مــورد نیــاز بــرای طراحــی تاسیســات مــی باشــد کــه بــا اسـتفاده از ایـن اطلاعـات مهندسـین تاسیسـات بـه سـادگی مـی تواننـد طراحـی و محاســبات تاسیســات را بــا توجــه بــه همگونــی و عدم تداخــل بــا ســازه و معــماری انجــام دهنــد.

همـکاری بـا معـماران:

آرشـیکد بـا اسـتفاده از مـدل هـای مرجـع یـک پـروژه بـه مشـاورین سـازه و تاسیسـات ایـن امـکان را مـی دهـد کـه بـه بخشـهای مـورد نیـاز پروژه بـه سـادگی دسترسـی داشـته و تغییـرات اعـمال شـده را بـه صـورت هماهنـگ

بـا طـرح به روز رسـانی نمایند.

#مدیریت ساخت و ساز

در صورتی که تجزیــه و تحلیــل طــرح و برنامــه ســاخت براســاس مــدل بیم انجـام شود، با اطمینـان می توانید تمامـی مشـکلات سـاخت را قبـل از انجـام پـروژه شناسـایی و پیشـگیری مـی ناییـد.

بررســی قابــل اجــرا بــودن ســاختمان:

بــا اســتفاده از نرم افزار سالیبری (که محصولی دیگر از مجموعه هلدینگ نمتچک می باشد)‌ میتوانیــد فایــل پــروژه را از نظــر قابلیــت اجــرا تحلیــل و تجزیــه نموده و درصـورت شناسـایی نقـاط ضعـف طراحـی ویـا تداخلات بیـن معـماری، سـازه و تاسیسـات مـی توانیـد از بـروز خطاهـای سـنگین جلوگیـری نماییـد.

تشـخیص تداخـل هـای نامتعـارف:

آرشـیکد بـه تنهایـی مـی توانـد تداخـل هـای نامتعـارف اجـزاء سـاختمان بـا تاسیسـات را شناسـایی کـرده واز مشـکلات احتمالی در زمـان سـاخت جلوگیـری نمایـد.

تجزیــه و تحلیــل مــصرف انــرژی ســاختمان:

آرشــیکد یکــی از دقیقتریــن نــرم افزارهــا در زمینــه معــماری پایــدار بــا ارائــه گزارشــهای مــصرف انــرژی در طــرح معـماری مـی باشـد کـه بـه کاهـش ومدیریـت مـصرف انـرژی در سـاختمان کمـک خواهـد کـرد.

#کارِ گروهی

آرشیکد با ارائه ی بیم کلود، مفهـوم جدیـدی برای کارِگروهـی برپایـه ی رایانـش اَبـری (cloud processing) و در فضـای اَبـری شـبکه (cloud network environment) همچنیـن سیسـتم هـای هوشـمند موبایـل ارائـه کرده که انقلابــی در روش و مفهــوم کارِ معــماران و هماهنگی بین طرح و اجرا در حین ساخت می باشد.

کار گروهـی:

تمامی دست اندکاران پروژه مـی تواننـد به مدل اطلاعات ساختمان در آرشیکد دسترسی داشته باشند و در دو حالـت آفلایـن و یـا آنلایـن بر روی مدل و مستندات کار کنند و تغییـرات اعـمال شـده را در کوتـاه تریـن زمـان دریافـت و ارسـال نماینـد.

کار بـا بیـم در فضـای اَبـری شـبکه:

ایـن نـرم افـزار توانایـی همگونـی و همـکاری بیـن مشـاورین را بـه وسـیله رایانـش اَبـری فراهـم کـرده بـه صورتـی کـه شـما مـیتوانیـد بـا اسـتفاده از اکثریـت شـبکه هـای داخلـی و اینترنتـی و همچنیـن طیـف گسـترده ای از رایانـه هـا از ایـن فنـاوری بهـره منـد گردیـد.

نسـل بعـدی فنـاوری در همـکاری:

آخریـن فنـاوری ارتباطـات در آرشـیکد امـکان همــکاری و دسترســی بــه پــروژه هــا را در هــر زمــان و مــکان و بــا اســتفاده از طیــف گســترده ای از ســخت افــزار، تبلــت هــا و گوشــی هــای هوشــمند، بــرای

تمامی دست اندر کاران پروژه فراهـم مـی نمایـد. 

#مستندات و نقشه ها با یک کلیک

در آرشــیکد، تــمام نقشــه هــای اجرایـی بـه صـورت خـودکار بوجـود آمـده و تنهـا بـا یـک کلیـک، معـماران مـی تواننـد نقشـه هـای اجرایـی را در هـر فرمتـی کـه مـی خواهنـد فراهـم نماینـد.

نســل ترســیم خــودکار:

تمامــی نقشــه هــا و مســتندات ســاختمان اعــم ازنمــا، مقطـع، نماهـای داخلـی، مـدل سـه بعـدی، لیسـتهای مـتره و بـرآورد بـه صـورت خـودکار از پایـگاه اطلاعـات سـاختمان در آرشـیکد پـردازش مـی شـود و تمامی دست اندرکاران پروژه بــه ســادگی می توانند ایــن اطلاعــات را اســتخراج نماینــد.

نقشــه هــای هماهنــگ:

نقشــه هــا و مســتندات اجرایــی بــه صــورت خــودکار بوجــود آمــده و در صــورت تغییــرات در طــرح و یــا روش اجــرا، تمامــی جزئیــات و نقشــه هــا بــه صــورت خــودکار بــروز رســانی مــی شــوند.

مدیریـت اصلاحـات و تجدیـد نظـر:

در ابـزار انتشـارات آرشـیکد، نقشـه هـا مـی تواننــد بــا یــک کلیک بــه هــر فرمــت اســتانداردی کــه مــورد نظــر باشــند ارائــه شـده و بـا ویژگـی هـای مدیریتـی و دسترسـی آسـان بـه پیشـینه تجدیـد نظرهـا

و تغییـرات، هماهنگـی بهینـه ای بیـن دست اندرکاران پروژه انجام خواهد شد.

#کارایی و عملکرد در فناوری بیم

سرعـت پـردازش بـالای آرشـیکد باعـث کاهـش زمـان در بارگـذاری و اسـتفاده از مـدل بیـم شده و ایـن توانایـی آرشـیکد را بـه پیشـتازی بـی چـون و چـرا در فنـاوری بیـم تبدیـل کـرده اسـت.

مـدل هـای پیچیـده و بـزرگ:

بـه وسـیله آرشـیکد بـه سـادگی مـی توانیـد بـا مـدل هـای پیچیـده و بزرگـی کـه در حالـت عمومـی تمامـی فضـای RAM کامپیوتـر شـم را اشـغال مـی کننـد کار کنیـد.

بـه روز رسـانی هوشـمند:

آرشیکد با اسـتفاده از ظرفیـت اسـتفاده نشـده کامپیوتـر و بـا پیـش بینـی عمـل بعـدی شـما و پـردازش آن در پـس زمینـه به صورت بسیار هوشـمندانه مستندات و ابزارها آماده و به روز رسانی می کند.

ســهولت گشــت در محیــط ســه بعــدی:

بــا بهینــه ســازی OpenGL، آرشــیکد متضمــن جهــت یابــی و گشــت سریــع و ســاده در محیــط ســه بعــدی، حتــی در مــدل ســاختمن هــای بســیار عظیــم، خواهــد بــود.

#چهره ای زیبا از فناوری بیم

آرشــیکد تنهــا نــرم افــزار فنــاوری بیــم در جهان می باشد که تمامی ابزارها و روشهای کاری آن با الهام از روش کار و چرخش کار دفتر یک معمار و مهندس ساختمان برنامه نویسی شده است. این فرایند تولید نرم افزار، محیطی  آشـنا بـرای معـماران و مهندسین ساختمان در محیط نرم افزاری فراهم می کند.

ابزارهـای هوشـمند:

آرشـیکد در طـول سـال هـا نـه تنهـا در زمینـه محیـط کاری پیشرفـت کـرده اسـت، بلکـه در جزئیـات کاربـری ابزارها هـم پیشرفت چشـمگیری داشـته، بـه صورتـی کـه هوشـمندانه آنچـه کـه نیـاز اسـت را در دسـترس سریـع قـرار مـی دهـد.

رابــط گرافیکــی کاربــر:

رابــط کاربــر آرشــیکد انعکاســی دقیــق از یک معــمار و یا یک مهندس ساختمان در دفـترکار خـود مـی باشـد بـه شـکلی کـه دسـتورات و گزینـه هـا هماننـد نـوع کار آنها در واقعیــت مــی باشــند.

ویرایــش در محیط ســه بعــدی:

آرشــیکد اولیــن نــرم افــزار بیــم در دنیــا بوده کــه امــکان طراحــی، اصلاحــات، و اعــمل تغییــرات را مســتقیم در محیــط ســه بعـدی فراهـم مـی نماید. تمامـی تغییـرات به صورت مرکـزی اعمال شده ودر تمامـی مسـتندات بـه صـورت خـودکار منعکس مـی گـردد.

#ارائه کار تجسمی با فناوری بیم

آرشـیکد تمامـی راهکارهـای ارائـه طـرح را بـه صـورت حرفـه ای و بـه صـورت آمـاده ارائـه داده و شـما به سـادگی مـی توانیـد از پایـگاه اطلاعاتـی آرشـیکد خروجی تصاویـر واقعـی، انیمیشـن و یـا مـدل سـه بعـدی بیـم ایکـس بگیرید.

پــردازش تصویــر بــه صــورت عکــس واقعــی:

بــا اســتفاده از موتــور داخلــی اسـکیس و CineRender  تصاویـر بـا کیفیـت بـالاو بســیار سریــع و آســان بــه صــورت عکــس واقعــی پــردازش خواهند شد

انیمیشـن بـا کیفیـت سـینمایی:

سـاخت انیمیشـن در آرشـیکد بـر اسـاس پـردازش هـر کادر تصویـری بـه صـورت عکـس واقعـی مـی باشـد کـه بسـیار آسـان و سریع تنهـا بـا تعییـن مسـیر دوربیـن انجـام میگیـرد.

مـدل هـای تعاملـی بیم اکس (BIMx):

یکـی از ویژگـی هـای منحـصر بـه فـرد آرشـیکد، ارائـه طـرح دردسـتگاه هـای موبایـل وتبلـت مـی باشـدکـه بـا اسـتفاده از مـدل هـای تعاملـی بیـم اکـس مـی توانیـد اطلاعـات و جزئیـات طراحـی خـود را بـا هـر فـردی کـه مـی خواهیـد بـه اشـتراک بگذاریـد.

ACUP3STEP
1000 قلم

مدت اعتبار: دائمی

پشتیبانی: دائمی

قابلیت های نرم افزار آرشیکد:

- گســترش پــروژه در محیــط ســه بعــدی

در آرشــیکد، تــمام مراحــل طراحــی و آمــاده ِ کــردن نقشــه هــا و مــدارک ســاختمان در محیــط ســه بعــدی انجــام می شود و شما می توانید در حین فرایند طراحــی معــماری و یا شهرسازی، نتیجه کار خود را به صورت واقعی در محیـط ســه بعــدی مشــاهده نمایید.

- مـدل مرکـزی

 با استفاده از آرشیکد در فرایند طرح و ساخت، شما بـر روی یـک مـدل مرکـزی کار مـی کنیـد کـه ایـن ويژگـی امـکان اعـمال تغییـرات را بـا سرعـت بـالا و بـه صـورت خـودکار فراهـم مـی نمایـد.

- سرعـت بـالا در آمـاده کـردن نقشـه هـای اجرایـی

نقشـه هـا بـه صـورت اتوماتیـک بـه روز رسـانی مـی شـوند ودیگـر نیـازی بـه آمـاده کـردن نقشـه هـای اجرایـی بـه صـورت جداگانـه نخواهید داشت و فقـط بـا یـک کلیـک تمام نقشـه هـا و مستندات مـوردنیـاز بـه آسـانی آمـاده مـی شـوند.

- آرشیکد توسط معماران برای معماران ساخته شده است

با بیش از ۳۰ سال تجربه و نو آوری، تمرکـز ایـن نـرم افـزار همیشه بر روی فرایند طرح و ساخت و همچنین نقش معمار در این فرایند بوده، که می توان تاثیر آن را در میلیون ها ساختمان در سراسر جهان مشاهده کرد.

- ابزارهــای تخصصــی و مورد نیاز در فرایند طرح و ساخت

آرشــیکد بــا توجــه بــه نیازهـای معـماران و دیگر متخصصین در تمامی فرایند طرح، ساخت و بهره برداری، ابزارهای خاص و توانمندی را در اختیار کاربران قرارداده است.

- طراحـی مفهومـی

ابزارهـای طراحـی مفهومـی و بـصری در آرشـیکد بـه معـماران کمــک مــی کننــد کــه ایــده هــای اولیــه و طــرح مفهومــی خــود را بــه سرعــت مـدل سـازی کـرده و بـا ابزارهای اتوماتیـک ابعاد و اندازه های طـرح مفهومـی را به طرح مقدماتـی تبدیل کرده و با برنامه کاربـری فضـا وانـدازه هـای واقعـی هماهنـگ نماینـد.

- آزادی در طـرح

در حالـی کـه شـما متمرکـز بـر روی خلـق یـک اثـر معـماری، عمرانـی، و یـا شـهری هسـتید، تمامـی مسـتندات فنـی ساختمان از جملـه نقشـه هـا، مقاطـع و حتـی فهرسـت وضعیـت و مـتره پـروژه بـه صـورت خـودکار آمـاده مـی شـوند. با استفاده از آرشیکد شما عملا در محیط نرم افزار بیم در حال انجام طراحی و مدل سازی اطلاعات ساختمان می باشید.

- طــرح الگوریتمــی

بــرای اولیــن بــار در دنیــا، ارتبــاط مســتقیم بیــن مــدل هــای الگوریتمـی نـرم افـزار گراسـهاپروآرشـیکد، امـکان ترکیـب طـرح هـای مفهومـی ومعـماری را بـا طراحـی پارامتریـک فراهـم کـرده اسـت کـه بـه آسـانی امـکان خلـق طـرح هـای ویـژه را بـرای طراحـان و معـماران فراهـم مـی سـازد.

- اســتاندارد و محتــوای فنی بــر اســاس استانداردهای بومی

در آرشــیکد واحــد انــدازه گیــری، اسـتانداردهای معـماری و جزییـات اجـزای سـاختمان ماننـد دیـوار، سـقف و غیـره بـر اسـاس اسـتانداردهای کشـورهای متفـاوت می توانند تعریـف شـود و معـماران بـه راحتـی مـی تواننـد بـر اسـاس اسـتانداردهای کشـور خـود (همانند استاندارهای مقررات ملی ساختمان در ایران - مصالح، انرژی، حریق، غیره) یک پـروژه سـاختمانی را بـه صـورت کامـلا حرفـه ای طراحـی و اجـرا کننـد.

- پشــتیبانی بــه زبــان فارسی

تیــم فنــی گرافیســافت بــا ارایــه خدمــات حضــوری و پشـتیبانی فنـی تلفنـی ویـا اینترنتـی دراکـثر نقـاط دنیـا (از جمله ایران)، پشـتیبان تمامی کاربران آرشیکد بوده و هست و همچنین کادر پشتیبانی فنی گرافیسافت در ایران پاسخگوی تمامی سوالات فنی و تخصصی کاربران می باشد.

- اضافـه کـردن الحاقـات نرم افزاری بـه برنامـه بـا توجـه بـه نیازهـای بومی

در صـورت نیـاز بـه گسـترش کاربـرد نرم افزار آرشیکد بر اساس نیازهای داخلی، رابـط کاربـر برنامـه نویسـی آرشـیکد دارای قابلیـت گسـترش برنامـه توسـط برنامـه نویسـان نـرم افزارهـای دیگـر مـی باشـد.

- طــول عمــر کامــل یــک بنــا

پایــگاه داده مرکــزی بیــم در آرشــیکد تمامی اطلاعـات مربـوط بـه سـاختمان را جمـع آوری، ویرایـش و نگهـداری می کند. فرایند جمع آوری و ویرایش اطلاعات ساختمان از شروع طـرح مقدماتـی آغاز خواهد شد و در طـول پیشرفـت پـروژه بـه کمـک مهندسـین و متخصصین دیگر تکمیل می شود. این فرایند جمع آوری اطلاعات ساختمان به طرح و ساخت محدود نبوده و شامل جمع آوری و سازماندهی اطلاعات مدیریـت و بهـره بـرداری ساختمان خواهـد بـود.

- IFC و BCF

با استفاده از خروجی های استاندارد IFC وBCF شما می توانید اطلاعات طرح، ساخت و یا بهره برداری را در اختیار متخصصین دیگر قرارداده و جهت ویرایش و به روز رسانی اطلاعات تکمیلی را بدون محدودیت فایل های نرم افزارهایمختلف دریافت و پردازش نمایید. در این فرایند تمامی دست اندرکاران پروژه می توانند بـدون ریسـک ازدسـت دادن و یا بی معنی شدن اطلاعـات، اطلاعات تخصصی پروژه را با دیگر متخصصین و دست اندرکاران پروژه مبادلـه کننـد.

- همـکاری بـا مهندسـین سـازه

یکـی از ارکان اصلـی طراحـی سـاختمان، رابطـه بیـن سـازه و معـماری می باشد و آرشـیکد امـکان تبـادل اطلاعـات بیـن مشـاورین سـازه و معـمار را جهت انتقال اطلاعات فنی (همانند عناصر باربر) برای انجام محاسبات سازه فراهم کرده است.

- همـکاری بـا مهندسـین تاسیسـات

ابـزار محـدوده هـای سـه بعـدی در آرشـیکد شــامل تـمـام اطلاعــات مــورد نیــاز بــرای طراحــی تاسیســات مــی باشــد کــه بــا اسـتفاده از ایـن اطلاعـات مهندسـین تاسیسـات بـه سـادگی مـی تواننـد طراحـی و محاســبات تاسیســات را بــا توجــه بــه همگونــی و عدم تداخــل بــا ســازه و معــماری انجــام دهنــد.

- همـکاری بـا معـماران

آرشـیکد بـا اسـتفاده از مـدل هـای مرجـع یـک پـروژه بـه مشـاورین سـازه و تاسیسـات ایـن امـکان را مـی دهـد کـه بـه بخشـهای مـورد نیـاز پروژه بـه سـادگی دسترسـی داشـته و تغییـرات اعـمال شـده را بـه صـورت هماهنـگ بـا طـرح به روز رسـانی نمایند.

- بررســی قابــل اجــرا بــودن ســاختمان

بــا اســتفاده از نرم افزار سالیبری (که محصولی دیگر از مجموعه هلدینگ نمتچک می باشد)‌ میتوانیــد فایــل پــروژه را از نظــر قابلیــت اجــرا، تجزیه و تحلیــل  نموده و درصـورت شناسـایی نقـاط ضعـف طراحـی ویـا تداخلات بیـن معـماری، سـازه و تاسیسـات مـی توانیـد از بـروز خطاهـای سـنگین جلوگیـری نماییـد.

- تشـخیص تداخـل هـای نامتعـارف

آرشـیکد بـه تنهایـی مـی توانـد تداخـل هـای نامتعـارف اجـزاء سـاختمان بـا تاسیسـات را شناسـایی کـرده واز مشـکلات احتمالی در زمـان سـاخت جلوگیـری نمایـد.

- تجزیــه و تحلیــل مــصرف انــرژی ســاختمان

آرشــیکد یکــی از دقیقتریــن نــرم افزارهــا در زمینــه معــماری پایــدار بــا ارائــه گزارشــهای مــصرف انــرژی در طــرح معـماری مـی باشـد کـه بـه کاهـش ومدیریـت مـصرف انـرژی در سـاختمان کمـک خواهـد کـرد.

- کار گروهـی

تمامی دست اندکاران پروژه مـی تواننـد به مدل اطلاعات ساختمان در آرشیکد دسترسی داشته باشند و در دو حالـت آفلایـن و یـا آنلایـن بر روی مدل و مستندات کار کنند و تغییـرات اعـمال شـده را در کوتـاه تریـن زمـان دریافـت و ارسـال نماینـد.

- کار بـا بیـم در فضـای اَبـری شـبکه

ایـن نـرم افـزار توانایـی همگونـی و همـکاری بیـن مشـاورین را بـه وسـیله رایانـش اَبـری فراهـم کـرده بـه صورتـی کـه شـما مـیتوانیـد بـا اسـتفاده از اکثریـت شـبکه هـای داخلـی و اینترنتـی و همچنیـن طیـف گسـترده ای از رایانـه هـا از ایـن فنـاوری بهـره منـد گردیـد.

- نسـل بعـدی فنـاوری در همـکاری

آخریـن فنـاوری ارتباطـات در آرشـیکد امـکان همــکاری و دسترســی بــه پــروژه هــا را در هــر زمــان و مــکان و بــا اســتفاده از طیــف گســترده ای از ســخت افــزار، تبلــت هــا و گوشــی هــای هوشــمند، بــرای تمامی دست اندر کاران پروژه فراهـم مـی نمایـد.

- نســل ترســیم خــودکار

تمامــی نقشــه هــا و مســتندات ســاختمان اعــم ازنمــا، مقطـع، نماهـای داخلـی، مـدل سـه بعـدی، لیسـتهای مـتره و بـرآورد بـه صـورت خـودکار از پایـگاه اطلاعـات سـاختمان در آرشـیکد پـردازش مـی شـود و تمامی دست اندرکاران پروژه بــه ســادگی می توانند ایــن اطلاعــات را اســتخراج نماینــد.

- نقشــه هــای هماهنــگ

نقشــه هــا و مســتندات اجرایــی بــه صــورت خــودکار بوجــود آمــده و در صــورت تغییــرات در طــرح و یــا روش اجــرا، تمامــی جزئیــات و نقشــه هــا بــه صــورت خــودکار بــروز رســانی مــی شــوند.

- مدیریـت اصلاحـات و تجدیـد نظـر

در ابـزار انتشـارات آرشـیکد، نقشـه هـا مـی تواننــد بــا یــک کلیک بــه هــر فرمــت اســتانداردی کــه مــورد نظــر باشــند ارائــه شـده و بـا ویژگـی هـای مدیریتـی و دسترسـی آسـان بـه پیشـینه تجدیـد نظرهـا و تغییـرات، هماهنگـی بهینـه ای بیـن دست اندرکاران پروژه انجام خواهد شد.

- مـدل هـای پیچیـده و بـزرگ

بـه وسـیله آرشـیکد بـه سـادگی مـی توانیـد بـا مـدل هـای پیچیـده و بزرگـی کـه در حالـت عمومـی تمامـی فضـای RAM کامپیوتـر شـما را اشـغال مـی کننـد کار کنیـد.

- بـه روز رسـانی هوشـمند

آرشیکد با اسـتفاده از ظرفیـت اسـتفاده نشـده کامپیوتـر و بـا پیـش بینـی عمـل بعـدی شـما و پـردازش آن در پـس زمینـه به صورت بسیار هوشـمندانه، مستندات و ابزارها را آماده و به روز رسانی می کند.

- ســهولت گشــت در محیــط ســه بعــدی

بــا بهینــه ســازی OpenGL، آرشــیکد متضمــن جهــت یابــی و گشــت سریــع و ســاده در محیــط ســه بعــدی، حتــی در مــدل ســاختمان هــای بســیار عظیــم، خواهــد بــود.

- ابزارهـای هوشـمند

آرشـیکد در طـول سـال هـا نـه تنهـا در زمینـه محیـط کاری پیشرفـت کـرده اسـت، بلکـه در جزئیـات کاربـری ابزارها هـم پیشرفت چشـمگیری داشـته، بـه صورتـی کـه هوشـمندانه آنچـه کـه نیـاز اسـت را در دسـترس سریـع قـرار مـی دهـد.

- رابــط گرافیکــی کاربــر

رابــط کاربــر آرشــیکد انعکاســی دقیــق از یک معــمار و یا یک مهندس ساختمان در دفـترکار خـود مـی باشـد بـه شـکلی کـه دسـتورات و گزینـه هـا هماننـد نـوع کار آنها در واقعیــت مــی باشــند.

- ویرایــش در محیط ســه بعــدی

آرشــیکد اولیــن نــرم افــزار بیــم در دنیــا بوده کــه امــکان طراحــی، اصلاحــات، و اعــمال تغییــرات را مســتقیم در محیــط ســه بعـدی فراهـم مـی نماید. تمامـی تغییـرات به صورت مرکـزی اعمال شده ودر تمامـی مسـتندات بـه صـورت خـودکار منعکس مـی گـردد.

- پــردازش تصویــر بــه صــورت عکــس واقعــی

بــا اســتفاده از موتــور داخلــی اسـکیس و CineRender تصاویـر بـا کیفیـت بـالاو بســیار سریــع و آســان بــه صــورت عکــس واقعــی پــردازش خواهند شد

- انیمیشـن بـا کیفیـت سـینمایی

سـاخت انیمیشـن در آرشـیکد بـر اسـاس پـردازش هـر کادر تصویـری بـه صـورت عکـس واقعـی مـی باشـد کـه بسـیار آسـان و سریع تنهـا بـا تعییـن مسـیر دوربیـن انجـام میگیـرد.

- مـدل هـای تعاملـی بیم اکس (BIMx)

یکـی از ویژگـی هـای منحـصر بـه فـرد آرشـیکد، ارائـه طـرح دردسـتگاه هـای موبایـل وتبلـت مـی باشـدکـه بـا اسـتفاده از مـدل هـای تعاملـی بیـم اکـس مـی توانیـد اطلاعـات و جزئیـات طراحـی خـود را بـا هـر فـردی کـه مـی خواهیـد بـه اشـتراک بگذاریـد.